WE LOVE SHORTS - SHNIT INTERNATIONAL SHORTFILMFESTIVAL 2012 - www.shnit.org from shnit on Vimeo.